Nieuwsbrief December 2018

Leafz Verwaal Nieuwsbrief December 2018

 1. Hoeveel bedraagt in 2019 de bijtelling voor mijn auto?

 In 2019 gaat de bijtelling voor de duurdere elektrische auto veranderen. Maar ook voor alle auto’s, elektrisch en niet-elektrisch, die in 2014 voor het eerst op kenteken zijn gezet. Wat betekent dit voor u?

Tesla-taks
De bijtelling voor de volledig elektrische auto blijft volgend jaar 4%, maar alleen voor het deel van de catalogusprijs tot € 50.000. Voor een duurdere elektrische auto betaalt u over het meerdere 22%.
In de volksmond de ‘Tesla-taks’.

Voorbeeld:
Elektrische auto met catalogusprijs € 110.000
Bijtelling 2018: € 110.000 x 4% = € 4.400
Bijtelling 2019: € 50.000 x 4% + € 60.000 x 22% = € 2.000 + € 13.200 = € 15.200
Verschil € 15.200 -/- € 4.400 = € 10.800

Let op!
De bijtelling voor een auto staat vanaf de kentekenregistratie in beginsel vast voor de maand van aanschaf + 60 volle maanden.

In 2019 zijn de bijtellingspercentages niet anders dan in 2018. De bijtelling voor een nieuwe auto, dus ook voor een elektrische auto, staat in beginsel totdat 60 volle maanden zijn verstreken. Een elektrische auto die u nog in 2018 aanschaft, houdt de lage bijtelling van 4% nog 60 volle maanden.

Gevolgen voor auto’s uit 2014
Dit betekent dat auto’s die in 2014 voor het eerst op kenteken zijn gezet, in de loop van 2019 met een nieuwe bijtelling te maken krijgen (als de kentekenregistratie pas in december 2014 plaatsvond, is dit pas per 1 januari 2020). Uitgangspunt bij auto’s die vóór 2017 op kenteken zijn gezet, is een bijtellingspercentage van 25. De wetgeving in 2019 kent een korting van 18% voor elektrische auto’s. Vanaf 2019 wordt dit dus (25% minus 18%) 7%, tot een cataloguswaarde van € 50.000. Over het meerdere betaalt u 25% en dus niet 22%.

Voor niet-elektrische auto’s die in 2014 voor het eerst op kenteken zijn gezet, bedraagt de bijtelling sinds 2014 – afhankelijk van de CO2-uitstoot – 14%, 20% of 25%. Dit wordt vanaf 2019 in alle gevallen 25%, zodra de periode van 60 volle maanden is verstreken.

2. Wat betekent het Brexit-akkoord voor uw bedrijf?

De Britse premier Theresa May heeft de stemming in het Lagerhuis over het Brexit-akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie uitgesteld. Het is nog niet duidelijk wanneer de stemming dan nu plaatsvindt.

Wij geven u hier wel de voor Nederlandse bedrijven belangrijkste punten uit het Brexit-akkoord zoals deze vooralsnog op de plank ligt.

Voorlopig geen extra handelstarieven
Het VK blijft na het officiële vertrek uit de EU op 29 maart 2019 voorlopig in de interne markt. Deze transitieperiode duurt tot eind 2020. Voorlopig komen er dus geen extra handelstarieven. Het VK en de EU onderhandelen in de transitieperiode over nieuwe handelsafspraken. Komen ze er niet op tijd uit, dan kan de transitieperiode eenmalig met nog eens maximaal twee jaar worden verlengd.

EU-regels volgen, minder controles
De EU wil ‘onnodige’ handelsbelemmeringen wegnemen, maar dat hangt af van de bereidheid van de Britten om zich te houden aan de regels van de EU. Hoe meer regels het VK volgt, hoe minder checks en controles er aan de grens nodig zijn. Hoe hecht de handelsrelatie tussen de EU en het VK wordt, is dus nog niet duidelijk. De Britse politiek zal zich ook hierover nog moeten uitspreken.

Visserij komt later
In het uittredingsakkoord is opgenomen dat tijdens de transitieperiode tot eind 2020 voor de visserij alles bij het oude blijft. Dit betekent dat Europese vissers in die periode mogen vissen in de Britse wateren. Hoe de visserij in Britse wateren eruit zal zien na 2020, zal worden uitonderhandeld tijdens de transitieperiode.

Geen belemmeringen werknemers
Voor mensen uit de EU die nu in het VK werken, verandert er niets. Dit geldt ook voor Britten die in de EU werkzaam zijn.

Hoe nu verder?
Als het Britse Lagerhuis instemt met het conceptakkoord, dan beginnen de dag na het vertrek van de Britten op 29 maart de onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK. Als er een parlementair ‘No’ komt, dan is er geen akkoord en vertrekt het VK zonder afspraken uit de EU.

Tip:
Door het uitstel van de stemming blijft er veel onzeker en een harde Brexit is nog niet van de baan. Bereid u dus voor en kijk welke gevolgen dat voor u kan hebben, bijvoorbeeld met de Brexit Impact Scan of via www.hulpbijbrexit.nl.

3. Overgangsmaatregel fiscale eenheid vervalt, actie nodig?

In oktober 2017 werd de spoedreparatie van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting aangekondigd. Toen het wetsvoorstel openbaar werd in juni 2018, bleek er een overgangsmaatregel voor het mkb opgenomen.

Waar gaat het over?
De spoedreparatiewetgeving bewerkstelligt dat voor een aantal regelingen in de Wet Vpb de fiscale eenheid geacht wordt niet te bestaan, oftewel moet worden ‘weggedacht’. Deze aanpassing is in de ogen van de wetgever noodzakelijk, omdat de regels van de fiscale eenheid op elementen strijdig zijn met het Europees recht. De fiscale eenheid kan in binnenlandse situaties namelijk bepaalde nadelige regels uit de Wet Vpb 1969 omzeilen. Die mogelijkheid bestaat niet met een buitenlandse dochter en daarom is er sprake van ongeoorloofde discriminatie. Die discriminatie wordt weggenomen door de fiscale eenheid uit te schakelen voor bepaalde andere regels uit de wet.

‘Besmette transactie’
Dit geldt onder andere voor de anti-winstdrainageregels van artikel 10a Wet Vpb 1969. Dit artikel regelt dat de rente die is verschuldigd aan een verbonden lichaam voor een lening die is aangegaan voor een zogenaamde ‘besmette transactie’, in beginsel niet aftrekbaar is.

‘Besmette transacties’ zijn:

  • het schuldig blijven van dividend of terugbetaling van kapitaal;
  • het verwerven of uitbreiden van een belang in een verbonden lichaam;
  • het storten van kapitaal in een verbonden lichaam.

Alleen indien de zakelijkheid van de transactie en de geldlening kan worden aangetoond of indien bij de geldverstrekker een redelijke vennootschapsbelasting wordt geheven over de renteopbrengst, is de rente toch aftrekbaar.

Spoedreparatie en anti-winstdrainage
Met de spoedreparatiewetgeving zorgt de wetgever ervoor dat voor de toepassing van artikel 10a de fiscale eenheid moet worden weggedacht, zodat een binnenlandse en buitenlandse situatie weer op dezelfde manier worden behandeld.

Overgangsmaatregel
Zoals gezegd, is er een overgangsmaatregel in de spoedreparatiewetgeving die is bedoeld om het mkb enigszins te ontzien. De overgangsmaatregel zorgt ervoor dat dergelijke rente toch aftrekbaar is indien:

  • die wordt betaald voor een lening die reeds bestond op 25 oktober 2017, en
  • het totaal aan dergelijke rentelasten niet meer bedraagt dan € 100.000 per jaar.

Deze overgangsmaatregel komt te vervallen op 1 januari 2019. Ook in het mkb werkt de spoedreparatiewetgeving vanaf 2019 dus in volle omvang.

Let op!
Het is belangrijk om voor het einde van het jaar naar een oplossing toe te werken. Het hangt sterk van de feiten en omstandigheden van uw situatie af op welke wijze dit kan worden opgelost. Omdat het ingewikkelde problematiek betreft, adviseren wij u graag hierbij.

 Zakelijk schenken

In privé kunt u aan algemeen nut beogende instellingen, ANBI’s, belastingvrij schenkingen doen. Het bedrag kunt u aftrekken als gift in de aangifte inkomstenbelasting. Maar u kunt ook als bedrijf schenken, bijvoorbeeld vanuit de bv. In sommige gevallen kan dat aantrekkelijker zijn.

Schenken vanuit privé
Voor de aftrek van giften in de inkomstenbelasting geldt een drempel van 1% van het verzamelinkomen. Daarnaast geldt een maximaal bedrag aan aftrekbare giften van 10% van het verzamelinkomen.

Giften door bv
Giften door de bv kun je op twee manieren typeren. Giften met een zakelijk karakter en giften uit vrijgevigheid, zonder zakelijk karakter.

Giften met een zakelijk karakter kunnen tot de bedrijfskosten worden gerekend indien ze een direct bedrijfsbelang beogen. De giften kunnen worden onderscheiden in:

  • uitgaven voor reclame (bijvoorbeeld sponsoring van een sportvereniging);
  • giften waaraan de onderneming zich niet kan onttrekken gezien haar grootte en standing (bijvoorbeeld gift aan het restauratiefonds van een kerk);
  • giften gedaan aan doelen waarbij de schenker belang heeft (bijvoorbeeld een instelling die het algemeen lichamelijk belang en geestelijk welzijn van werknemers nastreeft).

Giften zonder zakelijk karakter zijn gelijk te stellen aan uitgaven uit vrijgevigheid waar niet een directe tegenprestatie tegenover staat. Bijvoorbeeld de contributie van het Nederlandse Rode Kruis.

Let op!
Voor giften met een zakelijk karakter is er geen maximum gesteld. Voor giften uit vrijgevigheid wel.

Er mag in de vennootschapsbelasting tot 50% van de winst aan giften worden afgetrokken met een maximum van € 100.000. De giftenaftrek wordt verhoogd met 50% van het bedrag van de giften die zijn gedaan aan culturele instellingen, met een maximum van € 2.500.

Als u bijvoorbeeld € 5.000 schenkt aan een culturele ANBI, dan mag u uiteindelijk € 7.500 aftrekken!

Schenken in de toekomst
Volgens de belastingplannen van de komende jaren zal de giftenaftrek in de inkomstenbelasting in de toekomst alleen nog maar kunnen plaatsvinden tegen maximaal het tarief van 37,05%. Hierdoor zal het eerder voordelig worden giften door de bv te laten doen.

KORTE NIEUWSBERICHTEN

 

1. Mijn Belastingdienst Zakelijk: nieuw portaal voor ondernemers

Op 3 januari 2019 start de Belastingdienst een nieuw portaal, Mijn Belastingdienst Zakelijk. Zzp’ers en eenmanszaken kunnen dit portaal gebruiken voor het doen van hun btw-aangifte en het corrigeren ervan. Ook kunnen zij er terecht voor de opgaaf intracommunautaire prestaties. Dit betreft de aangifte van producten en diensten die zijn geleverd aan klanten die in andere EU-landen btw-aangifte moeten doen. Tevens kan via het portaal het rekeningnummer worden gewijzigd.

In de loop van 2019 worden meerdere functies aan het portaal toegevoegd. Mijn Belastingdienst Zakelijk kan dan gebruikt worden voor de aangiften btw, loonheffingen en vennootschapsbelasting. Alle ondernemers krijgen dan toegang tot het portaal.

Het nieuwe portaal heeft een aantal voordelen. Zo werkt het beter op smartphones en tablets. Aangiftes kunnen ook tussendoor worden opgeslagen. Eenmaal ingediende aangiftes kunt u via het portaal altijd weer inzien.

Inloggen op het nieuwe portaal gaat voor zzp’ers en eenmanszaken via DigiD. Andere ondernemers dienen in te loggen via e-Herkenning. Hieraan zijn kosten verbonden. Er is een zestal aanbieders van e-Herkenning die een verschillend tarief hanteren.

2. Meer belastingvrije vrijwilligersvergoeding

De vergoeding die vrijwilligers belastingvrij mogen ontvangen, gaat per 1 januari 2019 omhoog van
€ 1500 naar € 1700 per jaar. Dit staat in de tweede Nieuwsbrief Loonheffingen 2019.

Wanneer opgeven aan de Belastingdienst?
Als de vergoeding van de werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten boven de maximum normbedragen uitkomen, moet u deze opgeven bij de Belastingdienst. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoedingen, dus ook bijvoorbeeld voor reiskostenvergoeding of verstrekte sportkleding. De vergoeding wordt dan echter alleen belast als niet kan worden aangetoond dat de vrijwilliger dit bedrag voor het vrijwilligerswerk heeft uitgegeven.

Vrijwilligersregeling
Op grond van de Vrijwilligersregeling hoeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) geen loonheffing in te houden op een vergoeding of verstrekking aan een vrijwilliger. Dat geldt ook voor een sportorganisatie en voor een organisatie die geen aangifte vennootschapsbelasting hoeft te doen.

3. Wat komt er na de Wet DBA?

Het kabinet wil de wet DBA vervangen. De opvolger van de Wet DBA moet opdrachtgevers en -nemers meer duidelijkheid bieden over de vraag wanneer er sprake is van een arbeidsrelatie en er dus ook loonheffingen en premies moeten worden ingehouden. Deze nieuwe wet zal pas vanaf 2021 in werking treden.

In de nieuwe wet kan aan de hand van een webmodule worden bepaald wanneer er geen sprake is van een dienstbetrekking. De module geeft dan een ‘opdrachtgeversverklaring’ af, waarmee zekerheid ontstaat over het niet inhouden van loonheffing en premies. De webmodule is naar verwachting eind 2019 gereed.

Een belangrijke voorwaarde voor een dienstbetrekking is het bestaan van een gezagsverhouding. Dit criterium is echter verre van duidelijk. Daarom wordt bij het Handboek Loonheffingen 2019 een verduidelijkende passage gevoegd teneinde problemen hieromtrent weg te nemen, zo melden de bewindslieden.

Om schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen, ontwikkelt het kabinet ook wetgeving waarbij zelfstandigen minimaal een uurtarief tussen € 15 en € 18 betaald moeten krijgen. Er is echter een goede kans dat dit in strijd is met Europese regelgeving, zo blijkt.

Daarom wordt ook gekeken naar alternatieven die wel de toets van Europese regelgeving kunnen doorstaan. De wetgeving voor laagbetaalde zelfstandigen zal waarschijnlijk per 2021 in werking treden.

Hoger betaalde zelfstandigen kunnen onder de nieuwe wetgeving samen met hun opdrachtgever juist kiezen voor een opt-outregeling, waarbij schriftelijk geen arbeidsovereenkomst wordt overeengekomen. Blijkt deze er achteraf toch te zijn, dan bestaat geen recht op een eventuele uitkering. Ook deze wetgeving gaat naar verwachting per 2021 in.

 4. Koop met korting uw pensioen in eigen beheer af

Sinds 1 juli 2017 kunt u als dga geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. U kunt het opgebouwde pensioen in eigen beheer wel afkopen. Doet u dat nog in 2018, dan krijgt u 25% korting. In 2019 is dit nog maar 19,5%.

U krijgt de korting over de fiscale waarde van het opgebouwde pensioen per 31 december 2015. Is de fiscale afkoopwaarde op de afkoopdatum lager, dan krijgt u over die waarde de korting. Is de waarde hoger, dan wordt het verschil tussen de fiscale waarde per afkoopdatum en per 31 december 2015 voor 100% belast. Let op: bij afkoop in 2018 of 2019 betaalt u ook geen revisierente.

U moet vanwege de afkoop aangifte loonheffingen doen. Doet uw bv aangifte loonheffingen, dan moet de bv de afkoop meenemen in het tijdvak waarin de afkoop plaatsvindt. Als u het pensioen in eigen beheer afkoopt, moet u ook een informatieformulier inleveren. Doet u dit niet, dan vervallen de fiscaal gunstige regelingen.

5. Wat zijn de premiepercentages werknemersverzekeringen 2019?

De nieuwe percentages voor de premies van de werknemersverzekeringen zijn vastgesteld voor het nieuwe jaar. Wat zijn de percentages voor 2019?

Premies  2018  2019 
AOW Ouderdomsfonds 17,90% 17,90%
ANW Nabestaandenfonds 0,10% 0,10%
AWF Algemeen Werkloosheidsfonds 2,85% 3,60%
Ufo Uitvoeringsfonds voor Overheid 0,78% 0,78%
Sfn/Ufo Uniforme opslag kinderopvangtoeslag 0,50% 0,50%
Aof Arbeidsongeschiktheidsfonds 6,27% 6,46%
Whk Werkhervattingskas 1,22% 1,22%

Maximum premieloon in 2019
Verder stijgt het maximum premieloon. Het maximum premieloon is het maximumloon waarover u premies werknemersverzekeringen moet betalen. Dit is voor 2019 vastgesteld op € 55.927. In 2018 bedroeg deze nog € 54.614.

6. Vrachtwagens gaan per 2023 kilometerheffing betalen

Het kabinet gaat een heffing voor vrachtwagens invoeren. De heffing moet per 2023 ingaan. Met de opbrengst van de heffing wordt de wegenbelasting voor vrachtauto’s verlaagd. Ook zal er geld worden vrijgemaakt voor innovatie en vergroening van de transportsector. De heffing zal gelden voor snelwegen én voor wegen die anders mogelijk als sluiproutes zullen worden gebruikt. Dit betreft regionale en gemeentelijke wegen.

De heffing gaat gelden voor binnen- en buitenlandse vrachtauto’s van meer dan 3.500 kilo. Er gaat een vrijstelling gelden voor onder meer land- en bosbouwtrekkers, kranen, bussen en rijtuigen met een beperkte snelheid, omdat deze voertuigen niet primair voor goederenvervoer zijn bedoeld. Er moet worden afgerekend per gereden kilometer. Het aantal gereden kilometers zal via een on-board unit worden geregistreerd. De heffing per kilometer is hoger naarmate het voertuig meer vervuilend is. Private aanbieders van toldiensten zorgen voor de uitvoering van de heffing.

De hoogte van de heffing is nog niet bekend. Bij het onderzoek naar het effect van de heffing is gerekend met de gemiddelde heffing in Duitsland en België van € 0,15/km.

Scroll naar boven